Какви са правата на работещата бременна жена

| от Христина Маджарова* |


Бременноста е особено физиологично състояние, при което жената носи в утробата си своето дете и очаква появата му. Безспорно съпътствана с приятни вълнения от очакването на новия член на семейството, бременността може да бъде и повод за тревоги, особено когато не познаваме правата си и допускаме работодателите да злоупотребяват със специфичното ни състояние. В статията ще се спра на най-често задаваните въпроси, свързани с бременността и работата.

Можем ли да работим, докато сме бременни?

Да. Бременността не е болест. Както в самото начало обясних, бременността е физиологично състояние и ако няма медицински пречки, бременната жена има право да полага труд. Но полагайки труд, тя се ползва с определени законоустановени привилегии, които имат за цел да ѝ осигурят нормална и спокойна бременност, която да протича без сътресения в сравнително спокойна работна атмосфера.

Трябва ли бременната жена да уведоми работодателя си за настъпилата бременност?

За да се ползва от привилегиите, които са предвидени в Кодекса на труда, тя трябва да уведоми своя работодател, като му представи медицински документи (амбулаторен лист от извършен преглед, епикриза и други). Устното уведомяване за бременността няма правна стойност и не може да гарантира ползването на допълнителните права, предвидени в КТ. Единствено медицинският документ, удостоверяващ бременността, гарантира, че бременната жена може да ползва полагащите ѝ се допълнителни права.

Може ли работодателят да задължи бременна жена да полага нощен труд?

Категорично не може. Кодексът на труда забранява полагането на нощен труд от бременни жени. За нощен труд се счита трудът, полаган в интервала от 22:00 ч. до 06:00 ч.

Може ли работодателят да възлага извънреден/допълнителен труд на бременната жена?

Категорично не може. Кодексът на труда не допуска полагането на извънреден труд от бременни жени. За извънреден труд се счита трудът, който се полага от работника извън установеното за него работно време (по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя).

От какви допълнителни права се ползва бременната жена, която е на трудово правоотношение?

Има право да бъде освободена от работа, когато е необходимо да ѝ бъдат направени медицински прегледи. Когато тези прегледи се извършват през работно време, работодателят ѝ е длъжен да я освободи от работа, като за това време ѝ се изплаща трудово възнаграждение.

Има правото да откаже да изпълнява работа, която е определена от закона като вредна за здравето на майката или на детето и за която след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на детето. В Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването се съдържа пълен списък на дейностите и работите, които биха могли да изложат на риска здраветно на бременната жена или на нейното дете.

Има право на т.н. „трудоустрояване“, което представлява приспособяване на условията на труд на работното място и/или на работното време. Трудоустрояването е предвидено с цел да се създадат максимално добри условия на работното място, които във възможно най-висока степен да гарантират безопасността и здравето на бременната жена и нейното дете. В случаите, в които приспособяването на условията на труд на работното място и/или на работното време е невъзможно – технически или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини – работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за преместване на работничката или на друга подходяща и съобразена с нейното състояние работа.

Има правото да откаже да бъде командирована. Кодексът на труда забранява на работодателя да командирова бременна жена без нейното изрично писмено съгласие.

Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането настъпи преди изтичане на 45 дни от започване ползването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането (чл. 163, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда).

Има законова закрила от уволнение. Бременната жена може да бъде уволнена само в хипотезите на чл. 328, ал. ал. 1, т. 1, 7,8, 12 (с предизвестие) и чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 (без предизвестие) от Кодекса на труда.

Хипотезите, в които бремената жена може да бъде уволнена с предизвестие са следните:

При закриване на предприятието, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност, когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Хипотезите, в които бременната жена може да бъде уволнена без предизестие са следните:

Когато бъде задържана за изпълнение на присъда; ако бъде дисциплинарно уволнена. В случая за дисциплинарно уволенение се изисква и предварително разрешение от Инспекцията по труда, без което уволнението би било незаконосъобразно.

Важно е да се отбележи, че ако бременната жена ползва отпуск за бременност и раждане по чл. 163 от Кодекса на труда, тя може да бъде уволнена само в хипотезата на закриване на цялото предприятие.

*По призвание Христина Маджарова-Атанасова е човек на думите. По професия е адвокат, практикуващ в сферата на семейното, наследственото и наказателното право. По сърце е поет – автор на книгите: „И за любов да пишем е престъпно” (2014, изд. „Буквите”) и „Мъжът, който живее отсреща” (2020).

Още от автора:

Ах, този брак!

Що е то фактическата раздяла в България?

Как работещите родители да получат еднократно данъчно облекчение за 2021

Всички видове помощи за дете, които можем да получим от държавата

Жените, децата, разводът – най-важното, което трябва да знаете