Всички видове помощи за дете, които можем да получим от държавата

| от Христина Маджарова* |


В Закона за семейни помощи за деца и в Правилника за неговото прилагане са регламентирани всички условия за отпускане на семейни помощи. Семейните помощи представляват средства, в пари или в натура – във вид на стоки или услуги, отпускани при бременност, раждане, отглеждане на дете/деца, които имат за цел да подкрепят семействата с ниски доходи.

Целта им е да помогнат на семействата да посрещнат своите нужди, да покрият част от разходите, свързани с раждането и отглеждането на децата.

Семейните помощи се отпускат от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, или на родителя, упражняващ родителските права върху детето, въз основа на подадено заявление-декларация по образец. Към заявлението трябва да се приложат и съответните нормативно регламентирани документи, удостоверяващи твърдените обстоятелства за право на конкретната помощ. Условно можем да разграничим помощите на два вида – такива, които се отпускат еднократно, само веднъж, и на периодични помощи, които се отпускат ежемесечно.

Ще се спра на видовете семейни помощи и условията за тяхното получване.

Еднократна помощ при бременност

Тази помощ се отпуска на жени, които не могат да получават обезщетение за майчинство. В тази хипотеза е необходимо жените да са осигурени за общо заболяване и майчинство, но да не притежават необходимия 12 – месечен осигурителен стаж, както и доходът на член от семейството да е по-нисък от 400 лева.

Еднократна помощ при раждане на дете

Тази помощ се отпуска независимо от доходите на семейството. Получава се след подаване на заявление до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството с приложен акт за раждане на детето, като срокът, в който може да бъде поискана тази помощ, е 3 години, считано от датата на раждане на детето. Предвидена е и еднократна помощ за раждане на близнаци. Условията за получването ѝ са същите като в горната хипотеза – заявление до дирекция „Социално подпомагане“ и представени актовете за раждане на децата.

Еднократна помощ при осиновяване на дете

Тази помощ се отпуска без оглед на доходите на семейството. Условия за получаването ѝ е осиновителите и детето да са с постоянно местожителство в Република България.

Еднократна помощ за отглеждане на близнаци

Тази помощ също се отпуска без оглед на семейните доходи, но има няколко условия за получаването ѝ:
1. Заявлението за помощта да е подадено преди навършването на 6-месечна възраст на децата;
2. децата да не са дадени за отглеждане извън семейството;
3. децата да се отглеждат в пределите на Република България.

Еднократна помощ при отглеждане на дете от майка студентка

За да се получи тази помощ, е необходимо към датата на раждане на детето майката да е студентка в редовна форма на обучение.

Еднократна помощ за първокласници

Предоставя се на ученици, които са записани в първи клас, отпуска се само веднъж за целия период на обучение на детето. Заявлението за тази помощ трябва да бъде подадено до 15 октомври на годината, в която детето постъпва в училище.

Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средното му образование

Отпускането на този вид целева помощ е обвързано от средносмесечния доход на член от семейството, който не трябва да надвишава 410 лева. В случай, че доходът на семейството е между 410, 01 лв. и 510 лв., помощта се отпуска, но не в пълния си размер, а се намалява до 80%. Месечната помощ има за цел да подпомогне отглеждането на ученици и да насърчи обучението им, затова друго условие за нейното получаване е децата да посещават училище и да са на възраст до 20 години.

Месечни помощи преди навършване на 1 година на детето при нисък доход и неотпуснато обезщетение за майчинство

Условията, необходими за получаване на този вид месечна помощ са:
1. детето да не е навършило 1 година;
2. майката да не получава обезщетение за майчинство;
3. доходът на всеки член от семейството да е равен или по-нисък от 450 лева;
4. детето да не е настанено за отглеждане извън семейството;
5. детето да е с постоянно местожителство в Република България.

Месечни помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания

Този вид периодични помощи също не е обвързан от размера на доходите на семейството. Отпускат се ежемесечно на семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, ненавършили 18-годишна възраст и преди завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20 години. Необходимо е децата да не са настанени за отглеждане извън семейството, да имат постоянен адрес на територията на Република България. Необходимо е към заявлението да се приложат и решения от ТЕЛК (НЕЛК), с които да се установи вида и степента на трайното увреждане.

*По призвание Христина Маджарова-Атанасова е човек на думите. По професия е адвокат, практикуващ в сферата на семейното, наследственото и наказателното право. По сърце е поет – автор на книгите: „И за любов да пишем е престъпно” (2014, изд. „Буквите”) и „Мъжът, който живее отсреща” (2020).

Още от автора:

Що е то фактическата раздяла в България?

Ах, този брак!

Как работещите родители да получат еднократно данъчно облекчение за 2021


Повече информация Виж всички