Как учим в Maple Bear

| от MamaMia |


Предизвикателствата на 21 век създават нови изисквания към образователните системи, чиято задача в днешно време е да възпитат поколение, изправено пред невиждана скорост на социални, екологични, икономически и технологични промени. Целта е да се развиват социално активни хора, лидери на устойчиво общество, способно да се адаптира ефективно към бързите промени. Акцентът в образованието се измества от ученето чрез запаметяване на факти, които бързо могат да остареят, към модел на образование, фокусиран върху развитието на социални умения и умението „научи се да учиш“.

Класическите образователни системи исторически са фокусирани върху прякото преподаване на факти и методи. Този модел на предоставяне на информация обаче се промени съществено в резултат на новите технологии, които позволяват безпрецедентен достъп до знания и информация. В този контекст ролята на образователните системи вече не е разпространител на знания, а по-скоро посредник и обединител на обучението.

Именно тази методика е в основата на канадската образователна система. Канадската концепция за образование навлиза за първи път у нас чрез училищe Maple Bear в София, което ще отвори врати този септември.

Maple Bear прилага канадската методология. Тя се основава на откриване, сътрудничество, експериментиране и решаване на проблеми. На базата на тези принципи традиционните методи на преподаване се заменят с двуезично образование, насърчаващо мисленето и мотивиращо учениците да изследват средата около тях, за да намерят отговори на въпроси, които са наистина актуални за ежедневието им. Когато предметите станат уместни за децата, те започват да харесват това, което правят и учат с удоволствие.

Maple Bear също работи в контекст, който насърчава ученето чрез грешки. Да не се страхуваме да правим грешки, знаейки, че грешките са част от процеса на обучение и че те ще бъдат приветствани е стимул за придобиване на увереност.

IMG_3218 Porto Alegre

Двуезично обучение (български и английски език)

Програмата за изучаване на езици на Maple Bear дава възможност на всеки ученик да разбере и оцени езика. Езиковото владеене създава увереност и компетентност в общуването в различни ситуации, както и улеснява личното удовлетворение и учене.

Програмата е разделена на тематични модули и всеки един се преподава чрез теми, които са специфични за всяко ниво на обучение и имат прогресивен подход. Учениците попадат в така нареченото „пълно потапяне в езика“, което им помага да го научат и усъвършенстват естествено и без страх. Те ще участват в целенасочени уроци и дейности, които предоставят много възможности за слушане, говорене, четене, писане, разглеждане и представяне в най-различни комбинации и форма.

Учениците от Maple Bear се насърчават ежедневно да споделят устно идеи и мисли, да слушат другите, да получават информация, като четат добри текстове и да представят своите идеи чрез различни медии и писмени форми. Езикът е основата на всеки урок, а уменията за активно слушане и разбиране се преподават и засилват през цялата учебна година.

IMG_E7592

Математика

В Maple Bear вярваме, че учениците трябва да бъдат креативни, решаващи проблеми и работещи с данни с лекота, да могат да работят в екип, за да посрещнат предизвикателствата на съвременния свят. Те трябва да разберат, че математиката е част от ежедневието и да развият оценка за нейната полезност.

В Maple Bear, в годините от подготвителен до 2-ри клас се поставят основите на фундаменталните знания. На тези нива учениците развиват основните си умения за математическо и логическо мислене, развиват основополагащо разбиране за това как работи математиката. Класовете 3-ти и 4-ти се смятат за години на консолидация. На тези нива се разширяват уменията и знанията за математическите понятия, усъвършенстват се уменията за творческо и логическо мислене, стратегиите за решаване на проблеми и анализ на данни.

Учениците усвояват математически умения и понятия по най-различни начини, включително чрез използването на манипулации и проекти. Така математиката става смислена. В клас се въвеждат понятия, които са последвани от индивидуални практики. Работи се в центрове, в които чрез допълнителни упражнения и материали децата усъвършенстват своите умения и при необходимост получават допълнителна помощ.

Преподаването е структурирано така, че да подпомага потребностите и способностите на учениците на всяко ниво.

IMG_E7597

Наука

В Maple Bear вярваме, че глобалната взаимозависимост, бързите научни и технологични иновации, необходимостта от устойчива среда, икономика и общество и всеобхватността на науката и технологиите в ежедневието засилват значението на научната грамотност в нашия учебен план.

Научно грамотните хора могат по-ефективно да интерпретират информация, да решават проблеми, да вземат информирани решения, да приемат промени и да създават нови знания.

За да могат учениците да развият научна грамотност, следните цели са вградени в програмата по Наука за основно образование на Maple Bear: развитие на критично чувство за любопитство към науката и технологиите; ангажираност с компетенции за научно изследване, за да придобият нови знания и да решават проблеми, за да подобрят качеството на собствения си живот и този на другите; решаване на свързани с науката социални, икономически, етични и екологични проблеми.

Учебните модули на програмата насърчават наблюдението на факти и явления от природата. Децата се учат от ранна възраст да използват наблюдението като научно упражнение. Те провеждат експерименти за идентифициране на физически и химични промени, както и научават за поведението на живите същества в различни съвременни и древни среди. Емпиричните знания, това, което се преживява на практика, чрез експерименти, които самите деца провеждат, се развиват постепенно и правят път за знания, основани повече на научни теории. Всичко се прави в поетапен процес, така че децата да развият истинското си любопитство към науката.

IMG_E7620

Аналитично мислене

STEAM програмата на Maple Bear за Аналитично мислене (Computational thinking) e в основата за развитие на бъдещите умения на децата за програмиране и работа с данни. Целта на програмата е създаване на логически връзки, проектиране на системи чрез участие в проекти и креативна работа в група. Преди повече от 25 години в канадската образователна система са интегрирани предмети, които да развиват в децата уменията на 21-ви век, които в днешно време стоят в основата за успех на децата в постоянно променящия се свят. Прогрaмата e разработена с проекти, подходящи за възрастта на учениците и техните интереси. В част от програматасе използват технологии, които са адаптирани специално за нея и са средство да я подпомагат, а не основна цел.

Устойчиво развитие и социална отговорност

В Maple Bear знаем, че е изключително важно да се подготвят учениците за бъдещето. Поради тази причина, както канадската методология, така и образователната програма са приведени в съответствие с нейната мисия, която е не само да предостави на учениците теоретични и практически знания, но и да помогне на формирането на осъзнати граждани, чиито действия ще направят промяна и опазват света, в който те живеят.

В този контекст устойчивостта е тема, с която децата биват занимания от малки. Целта е да се работи за спестяване на природни ресурси, рециклиране и повторна употреба, когато е възможно, като част от ежедневния училищен живот чрез прости практики. Учениците от Maple Bear имат максимален пряк контакт с природата. Някои училища насърчават отглеждането на подправки в градини или различни училищни проекти. В други, птици населяват околната среда, а в някои от училищата дори има място и за отглеждане на животни. Малките деца откриват уважението към природата по естествен начин.

В Maple Bear устойчивостта не е само във връзка с околната среда. Определението е по-широко и се основава на идеята, че един устойчив свят може да съществува само ако има налични и достатъчни природни ресурси за всеки, което изисква упражняване на гражданство, осъзнаване на нуждите на другите, ролята на всеки човек като част от колективното цяло.

IMG_E7612

Как работим с нашите учители и сме сигурни в качеството на преподаване?

Всички учители на Maple Bear по света участват в множество трейнинги и обмяна на опит. Преди отваряне на училище или детска градина, целият екип преминава първоначален трейнинг, след период на усъвършенстване и повтарящи се трейнинг сесии всеки семестър.

Освен това, всяко училище има Академичен координатор, чиято функция е да работи с канадския екип трейнери и с учителите, за постоянно усъвършенстване на преподаването.

Академичният Координатор и екипът учители са също така в постоянна връзка с Канадския Академичен Директор, който съблюдава преподаването, методологията, изпълнението на програмата и дава насоки за подобрения, идеи, споделя практики от други училища по света.

Всяко училище Maple Bear преминава ежегодна инспекция, която обхваща всичко – от оборудване за безопасност до работа в класната стая. На регулярна основа и базирано на опита от обучението на персонала в училищата, преглеждаме и актуализираме нашата учебна програма, за да отрази най-новите постижения в сферата на образованието и промените в местните разпоредби и изисквания. Всички училища Maple Bear осигуряват сигурна и стимулираща среда за децата и ниско съотношение учащи се/учители.