Общи условия на конкурса „Моята история от изолацията“

| от MamaMia |


Раздел 1. Организатор на конкурса

1.1. Конкурсът„Моята история от изолацията“ се организира от УЕБКАФЕ ЕАД, собственик на сайтoвете mamamia.bg, webcafe.bg и chronicle.bg, с ЕИК по Булстат 203428691, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Стара планина 3, ет.3, ап.9, представлявано от Иво Коев – изпълнителен директор.

1.2. Конкурсът се провежда съгласно условията на настоящите Общи условия.

Раздел 2. Период и територия на провеждане на конкурса

1.1. Периодът на участие в Конкурса е от 07.05.2020 г. до 07.06.2020 г. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Конкурса или да прекратява предсрочно провеждането на Конкурса чрез изменение на настоящите Правила;

1.2. Конкурсът се провежда на територията на република България, в сайта на mamamia.bg. Заявилите участие трябва да изпратят своите текстове на office@mamamia.bg.

Раздел 3. Право на участие

1.1. В конкурса могат да участват всички всички пълнолетни и дееспособни граждани (физически лица) на Република България, които имат постоянен адрес в страната. В конкурса може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, което отговаря на горните условия.

1.2. За участие в конкурса не се изисква закупуване на продукт и/или услуга, предлагани от Организатора, или предоставянето на какъвто и да е залог.

1.3. В конкурса нямат право да участват:

 • Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на конкурса, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в конкурса
 • Служители на „Уебкафе“ ЕАД;

Раздел 4. Условия за провеждане на конкурса

1.1. Всяко лице има право да участва в Конкурса с не повече от 1 текст до крайния срок на конкурса – 07.06.2020 г., 23:59 часа;

1.2. Текстът трябва да е на тема „Моята история от изолацията“

1.3. Текстът следва да бъде изпратен до Организатора на пощата на редакцията: office@mamamia.bg.

1.4. Към текста авторът трябва да посочи трите си имена, населено място, телефон и имейл адрес за кореспонденция;

1.5. С изпращане на текст участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху текста, включително правото да го публикува в интернет;

1.6. С изпращане на текста участникът предоставя разрешение на Организатора да използва текста за целите на кампанията и да го публикува на сайта;

1.7. С изпращане на текста участникът предоставя разрешение на Организатора да използва текста за всички негови уебсайтове. Авторът на текста ще бъде упоменат при всяка форма на употреба на текста;

1.8. С изпращане на текста участникът предоставя разрешение на Организатора да публикува текста след проверка от редактор и коректор, част от екипа на респективните Организации;

1.9. Няма ограничения за формата на текста, като е препоръчително дължината му да бъде до2 стандартни машинописни страници (Word, Times New Roman, 12 пункта);

1.10. Текстът не трябва да съдържа обида, да поражда омраза, насилие, дискриминация по расов, полов или друг признак;

1.11. Текстът следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:

 • е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
 • е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;
 • е насочено срещу или накърнява доброто име на организаторите или което и да е друго лице;
 • съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • проповядва агресивна или недемократична идеология; – нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
 • се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
 • противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила. Текстовете, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Конкурса.

1.12. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички текстове, които противоречат на настоящите правила;

1.13. Вкрая на конкурса жури от постоянните редактори на сайтовете Mamamia.bg и Webcafe.bg ще избере петте победителя, всеки от които ще спечели следните награди:

 • 1 бр. дневен и нощен крем-гел LIERAC MAGNIFICENCE
 • 1 бр. крем-пяна за бързо почистване на LIERAC

1.14. Имената на всички победители ще се обявяват във Facebook страниците на mamamia.bg, както и в сайта на mamamia.bg.

Раздел 5. Механизъм на конкурса

1.1. По време на или след периода на провеждане на конкурса, Организаторитеси запазват правото да публикуват в сайта на Mamamia.bg избрани от тях истории от всички получени

1.2. Петимата победители ще бъдат обявени на 08.06.2020 г. в сайта Mamamia.bg и на Facebook страницата на Mamamia.bg.

Раздел 6. Награди

1.1. С участието си в конкурса участниците могат да спечелят двете предметни награди:

 • 1 бр. крем-гел LIERAC MAGNIFICENCE
 • 1 бр. крем-пяна за бързо почистване на LIERAC

Раздел 6. Съгласие за обработка на лични данни

1.1. С изпращане на текст, участникът декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

 • Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на конкурса;
 • Че отговаря на условията за участие в конкурса, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в него;
 • Че доброволно е предоставил на Организаторите своите лични данни и данни за контакт;
 • Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторите са администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;
 • Че е съгласен Организаторите, като спазват всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събират, съхраняват и обработват по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на конкурса, както и за рекламни цели на Организаторите в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът декларира, че е съгласен Организаторите да разкриват и/или предоставят на трети лица личните му данни, когато това е необходимо за провеждането на конкурса;
  1.5. Че е съгласен Организаторите, като спазват всички изисквания на действащото законодателство, да използват предоставените от участника данни за контакт за целите на администрирането на конкурса, както и за рекламни цели на Организаторите в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът декларира, че е съгласен Организаторите да разкриват и/или предоставят на трети лица данните му за контакт, когато това е необходимо за провеждането на конкурса.
 • Че разрешава на Организаторите да използват личните му данни и данните му за контакт за целите на конкурса, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на конкурса, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други.
 • Участникът се съгласява личните му данни и данните му за контакт да бъдат обработвани от Организаторите до изричното оттегляне на съгласието на Участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организаторите;
 • Че изрично се съгласява неговите лични данни и данни за контакт, предоставени на който и да било от Организаторите във връзка с провеждането и администрирането на конкурса, както е описано в настоящите Общи условия, да бъдат разкривани и предоставяни от същия Организатор на другия Организатор, който от своя страна ще има правото да ги събира, съхранява, обработва, използва, разкрива и предоставя на трети лица, както е уговорено в горните точки от настоящия раздел;
 • Че разрешава на Организаторите да обявят името и фамилията му, както и подадения в конкурса текст в следните интернет платформи: mamamia.bg и www.facebook.com/mamamiabg/ и евентуално във всички други платформи, собственост на УЕБКАФЕ ЕАД, за което Участникът няма да има каквито и да било парични и други претенции към Организаторите във връзка с това;
 • Че разрешава на Организаторите, в случай, че журито избере някой от постъпилите текстове, да ги публикуват в следните интернет платформи следните интернет платформи: mamamia.bgиwww.facebook.com/mamamiabg/и евентуално във всички други платформи, собственост на УЕБКАФЕ ЕАД, за което Участникът няма да има каквито и да било парични и други претенции към Организаторите във връзка с това;
 • От своя страна Организаторите се задължават да посочват авторството на текстовете чрез публикуване/оповестяване на някои от данните за участника, оставени от същия в онлайн платформата за участие, по преценка на Организаторите.
 • Че е запознат и е съгласен ако бъде обявен за печеливш Участник в конкурса, предоставените от него лични данни и/или данни за контакт да бъдат публикувани в съответните онлайн платформи на УЕБКАФЕ ЕАД;
 • Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организаторите, станала му известна при или по повод участието му в конкурса;

Раздел 7 Излъчване на победители

1.1. За победители ще бъдат обявени авторите, написали най-интересните текстове;

1.2. На 08.06.2020 г. ще бъде обявени петте победители в конкурса

1.3. Печелившите участници ще бъдат уведомени от организатора и чрез телефонно обаждане или съобщение, изпратено до електронната поща, предоставена от участниците при изпращане на текста на имейла на организаторите.

1.4. За целите на получаването на спечелените награди, всеки печеливш участник трябва да предостави на Организатора УЕБКАФЕ ЕАД своите данни за контакт, включващи три имена, валиден адрес и телефон за връзка. Организаторът има правото да ги съхранява, обработва и използва, както е уговорено в настоящите Общи условия.

1.5. Наградите ще бъдат доставени от Организатора УЕБКАФЕ ЕАД с куриер за сметка на печелившите до всеки печеливш участник след получаване от страна на Организатора на валиден адрес и данни за доставка на печелившия участник;

1.6. При заявено желание от страна на печелившия участник в отговора на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, ул. Жолио Кюри 20, ет.5, след предварителна уговорка с представители на Организатора УЕБКАФЕ ЕАД за дата и час на получаване на наградата;

1.7. Печеливши участници, непотърсили наградите си (неизпратен адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 30 (тридесет)-дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото си на тяхното получаване.

Раздел 8. Компетенции на организаторите, редакторите и коректорите

1.1. Организаторите на конкурса имат следните правомощия:

 • Осъществяват надзор на конкурса;
 • Определят печелившите в конкурса съгласно правилата на конкурса;
 • Предприемат действия в случай на подозрение за злоупотреба или измама или чрез използване на умения и технологии, нарушаващи правилата на конкурса, както и по отношение на всяко друго действие, нарушаващо правилата;
 • Дисквалифицират участниците, нарушаващи настоящите правила на конкурса;
 • Цялата комуникация с участниците в конкурса се провежда чрез електронните пощи, които те са посочили за обратна връзка и на предоставените от участниците мобилни или стационарни телефони, като участниците декларират, че са съгласни представители на Организаторите да се свързват с тях на посочения за връзка телефонен номер във връзка с провеждането на конкурса и получаването на наградите. При комуникация посредством мобилен или стационарен телефон Организаторите се свързват изцяло за своя сметка с участниците;
 • Решенията на журито, редакторите и коректорите по отношение на евентуални дисквалификации на участници в конкурса и на редакция на материалите, са окончателни. Съставя се протокол за действията и решенията на комисията;
 • Редакторите имат право да редактират и коригират правописни, пунктуационни и стилистични грешки, но не и да променят смисъла на казаното в изпратения текст.

Раздел 9. Отказ за участие в конкурса

1.1. Участник в конкурса може да изиска отстраняването (анулирането) на кандидатурата си и във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо до Организатора „Уебкафе“ ООД на електронен адрес: office@mamamia.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

Раздел 10. Компетентност и приложимо право

1.1. Всички спорове, породени във връзка с настоящите условия или спорове, отнасящи се до конкурса, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражен съд – София към СППМ, съобразно неговия Правилник, като приложимо ще бъде българското право.

 


Повече информация Виж всички