Училище по време на пандемия: какво, къде, как

| от Десислава Михайлова |


С наближаването на новата учебна година стотици хиляди родители тръпнат в очакване на мерките, които Министерство на образованието (МОН) ще предприеме във връзка с настоящата пандемична обстановка.

Аналогично на ситуацията с детските ясли и градини, които възобновиха работа през месец май тази година, предстоящото отваряне на училищата разбуни духовете между родители, институции и учители.

Още от средата на юли една малка част от родителите инициираха петиция за провеждане на изцяло онлайн учебна година. През август министърът на образованието Красимир Вълчев обяви, че новата учебна година ще стартира присъствено. Тогава дискусиите продължиха, но вече в насока за право на избор на родителите за това как ще се проведе обучението на техните деца.

Август беше белязан от обширни дискусии в социалните мрежи между родители и представители на неправителствените организации във връзка с това кое ще е най-добре за децата.

Основните притеснения са насочени към уязвимите групи – децата и учителите с хронични заболявания. Също така особено деликатен е въпросът с учениците от началните класове, които нямат добре изградени навици за самостоятелна работа и за които е противопоказно прекалено дългото ползване на електронни устройства.

Така на 21 август се проведе среща между министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, родители и учители във връзка със старта на учебния процес.

На 27 август МОН излезе с „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на Covid-19“.

Пълният текст на документа може да намерите тук.

Насоките предоставят както общи и препоръчителни мерки. Първите са задължителни за всички училища, а вторите се прилагат доколкото и където е възможно.

В документа официално се упоменава, че новата учебна година ще стартира и ще се проведе присъствено във всички училища. Предвид ситуацията, ако се наложи, е възможно да се превключи на обучение в електронна среда на разстояние (ОЕСР) за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, областта или държавата.

Ето и накратко основните промени, които предстоят през тази учебна година:

1. Общи положения:

– Училището задължително информира родителите чрез електронния дневник, електронни приложения или електронна поща за: организацията на учебната година; мерките и правилата, които ще се спазват; веднъж седмично за епидемичната ситуация в училище или ако има болен ученик, учител или служител.

– Часовете по изкуства и физическо следва по възможност да бъдат провеждани на открито.

2. Маски и социална дистанция:

Идеята за дистанция на учениците между отделните паралелки не може да бъде задължителна предвид редица фактори като: пространство, брой ученици, режим на работа на училището и т.нар. Ако е възможно е добре учениците в началенетап да бъдат отделени от прогимназиалните класове.

* Задължителни мерки:

– Спазване на общи здравни и хигиенни мерки;

– Родителите трябва да осигурят на децата си лични предпазни средства – маски или шлемове. Училищата ще осигуряват маски само в случаите, когато учениците нямат такива или не носят подходящи.

Носенето на маска/шлем ще е задължително от всички (ученици, учители, персонал, външни лица) в общите закрити части на училището: преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене). Също така маските ще са задължителни за всички в училищните автобуси.

– За учителите, които преподават само в една паралелка, носенето на маска или шлем е пожелателно. За тези, които преподават на повече паралелки – трябва да носят маски/шлемове дори в класните стаи. Маските/шлемовете на персонала ще бъдат осигурени от училището.

– За учениците не е задължително да носят маски в самите класни стаи.

3. Дезинфекция:

* Задължителни мерки:

– Задължително ще се извършва дезинфекция на помещенията два пъти на ден – преди началото и след приключване на смяната. Ако има случаи на COVID-19 дезинфекцията на помещенията ще се увеличи на минимум четири пъти на ден.

Училищните автобуси също ще се дезинфекцират преди и след всеки курс.

– По време на всяко междучасие класните стаи ще бъдат проветрявани.

– Всички санитарни помещения и тоалетни трябва да бъдат оборудвани с течен сапун или дезинфектант, хартия за подсушаване на ръце и тоалетна хартия. Във всички училища трябва да има течаща топла вода.

– Контактите между учениците от различните паралелки трябва да бъде максимално ограничени. Във връзка с колективните спортове следва да се прилагат здравните регулации на Министерството на здравеопазването (МЗ).

3. При съмнение или случай на COVID-19:

* При наличие на симптоми (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

– На ученикасе поставя маска и се изолира в специално предназначено за такъв случай помещение до идването на родител. Родителите трябва веднага да се консултират с личния лекар по телефона. Ако се наложи трябва да направи тест за коронавирус.

– След като ученикът си тръгне, помещението, в което е бил, се дезинфекцира.

– Ученикът се допуска отново само срещу бележка от личния лекар, че това е допустимо.

* При положителен резултат за COVID-19:

– Родителите информират директора на училището. Той незабавно се свързва с Районната здравна инспекция (РЗИ) и предоставя списък на учениците и учителите, които са били в контакт с детето.

– В зависимост от условията, РЗИ може да се затворят една или няколко паралелки/клас или цялото училище. РЗИ също така определят кои лица подлежат на задължителна карантина. Като правило това са: учениците от същата паралелка; класния (важи за началното училище) и други ученици, учители или персонал, които са били в контакт с детето и не са носили маска.

– Ако дете бъде поставено под карантина се следи дали проявява симптоми в рамките на 14 дни, а членовете на семейството му – още 14 дни след карантината.

Правилата за действие при възрастен, проявил симптоми или дал положителен резултат на тест за коронавирус, са аналогични на горепосочените.

4. Обучение в електронна среда:

Обучението в електронна среда от разстояние (ОЕСР) не е равнозначно на дистанционна форма на обучение. То ще е заложено в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Очаква се МЗ да обяви определени критерии и прагови стойности.

При положителен резултат на тест за COVID-19, карантинираната паралелка преминава в електронна форма на обучение.

Добре е училището да използва единна платформа в случаи на преминаване от присъствена в електронна форма на обучение.

5. Самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение:

Това важи за: ученици със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19. Доказва се с медицински документ.

При самостоятелна форма родителите трябва да осигурят необходимите условия за самоподготовка. Ученикът се явява в училище само за да положи срочни или годишни изпити.

При индивидуална форма учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове да се осъществява от разстояние в електронна среда.

При дистанционна форма обучението се осъществява чрез съответните информационни технологии в синхронни часове. За целта ученикът трябва да разполага с интернет и устройство за работа във виртуална класна стая.

6. Препоръчителни мерки (училищата сами избират кои от тях могат да приложат):

– Отказ от кабинетна система.

– Отделяне на класовете от началното училище на отделен етаж или в отделен сектор.

– Използване на един учебен чин.

– Поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя.

– Еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

– Различно начало на учебните занятия и междучасията.

– Да се отворят повече входове на училището, за да се избегне струпване.

– Хранене по график в стола.

– Хранене в училищния двор.

– Дворът може да се раздели по определен начин.

– Част от заниманията могат да се провеждат на открито.

– Комуникацията с родителите да се осъществява предимно чрез електронни средства.

– Салонът по физическо да се използва само, когато не може да се играе на открито.

– Използването на училищната библиотека да е възможно само след предварителна онлайн заявка.

– Могат да се закупят бактерицидни лампи или устройства за пречистване на въздуха.

– Да се разработят и споделят на сайта на училището различни ръководства за учители, ученици, родители, за ОЕСР и за ресурси.

7. Допълнителна информация:

– Препоръки за безопасна работа в интернет от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Насоките за новата учебна година дават отговор само на някои въпроси.

В свои интервюта, министърът на образованието вече беше споделил част от въпросните разпореждания пред широката публика. Но съгласно публикуваните насоки, немалка част от мерките ще зависят от конкретното училище, включително въпроси като социална дистанция, провеждане на часове на открито и преминаване към различна форма на обучение. Дали училището ще има занималня и как ще се извършва храненето в стола също следва да се установи от самото училище.

Въпросът за обучението в електронна среда се прехвърля към законопроекта за предучилищното и училищното образование. Така остават неясни обстоятелствата, при които то ще се провежда и кога ще се налага цялостно затваряне на училището и преминаване към електронна форма на обучение на всички паралелки.

Само на едно място се споменава, че по преценка на личния лекар може да се наложи родителят на направи тест за COVID-19 на детето си. Все още не е ясно кой ще поеме това финансово бреме – родителите или държавата.

Тези първоначални насоки подлежат на промяна и вероятно ще бъдат допълвани с времето.

Тепърва ще се види всяко училище как ще реагира и какви мерки ще въведе.

Засега единственото ясно е, че ще има присъствена учебна година, децата няма да носят маски в клас, но ще ги носят навсякъде другаде в училището.

А през следващите седмици родителите ще продължават да се тормозят как реално ще се осъществява учебният процес.

Още от Десислава Михайлова:

Какво ни трябва тази година за първи клас?

За култа към мъжката рожба и други истории

Дигитален първи учебен ден? Нека не го причиняваме на децата

Жената и нейната социална роля: позволено ли ни е да имаме всичко?

Защо е важен 8 март?


Повече информация Виж всички