Рекорден интерес към „Бележник 2024“

| от Национална мрежа за децата* |


Рекорден брой деца и възрастни оцениха политиките на държавата за 2024 година, като се включиха в годишните анкети, провеждани от Национална мрежа за децата (НМД). Оценките, дадени от участниците, ще залегнат в мониторинговия доклад “Бележник 2024 – Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?”, който НМД представя за поредна година.

Тази година в анкетите се включиха над 3 200 възрастни и деца и младежи до 18 години. Най-важната област за родителите е “Образование”, а за децата – “Спорт, култура и свободно време”. Всички поставят закрилата от насилие като трета по значимост тема.

Броят младежи, родители и професионалисти, попълнили въпросниците, е рекорден в сравнение
с предходни години, съобщават от НМД.

За новия “Бележник 2024” мнението си са дали 1474 деца и 1765 възрастни от цялата страна.

Заради засиления интерес анкетите са останали отворени две седмици по-дълго спрямо първоначално определения срок.

Въпросниците бяха разпространени от десетки медии, както и през контактната мрежа на Младежка мрежа “Мегафон” с училища и младежи в страната.

Не на последно място за засиления интерес допринася и съдействието от страна на Министерството на образованието и науката, което изпрати анкетите към училища и директори с покана да дадат гласност на проучването сред родителите и учениците.

Оценките в “Бележник 2024” няма да бъдат обявявани до официалното представяне на доклада
през април, но от НМД разкриват сферите, които включилите се са определили като най-важни за
тях.

Активността на респондентите в отделните теми показва, че за възрастните най-важната тема е образованието, а за децата – спортът и свободното време.

Като втора най-важна тема двете области обръщат местата си – спорт и свободно време при родителите и образование – за децата.

На трето място по важност и двете групи поставят закрилата от всички форми на насилие.

От отговорите става ясно и че има слабо познаване на правата на децата жертви или извършители на престъпления.

Над 70% от включилите се възрастни са на възраст между 30 и 50 години. Над половината (55%) са от голямо населено място, 35% от малко селище, а 10% са от София. Сред децата и младежите 80% са между 14 и 17 години, по 10% са тези под 14 години и току що навършилите пълнолетие. Над
половината са от големи градове, 43% са от малки населени места, а 5% са от София.

Акценти от мнението на възрастните и децата в отделните области:

Благосъстояние

Близо 61% от възрастните смятат, че детската бедност се увеличава. 52% считат, че децата в
бедност имат ограничени или никакъв достъп до спортни занимания, култура или пълноценно
свободно време.

На същото мнение са и 47% от младежите. Над една трета от децата – 37% споделят, че през последната една година са имали много малък или никакъв достъп до дейности, свързани с култура – театър, кино, концерти.

56% от възрастните заявяват, че малко хора знаят как и към кого да подадат сигнал, ако правата на
децата се нарушават от някоя институция. При младежите 38% заявяват, че са малко децата, които
знаят какво да направят, а 12% заявяват, че изобщо не знаят към кого могат да подадат сигнал.

Закрила от насилие

33% от възрастните смятат, че децата в детските градини много често или често стават обект на
насилие. По отношение на училищната среда процентът скача двойно – 66%.

При младежите процентът също е висок – 57% смятат, че в училище има насилие – според 36% – често, според 21% – много често.

Сред възрастните 44% смятат, че децата много често или често търпят насилие вкъщи.

Само 0.2% смятат, че никога не се случва насилие над деца в домашна среда, като близо 45% смятат, че малко деца имат възможност (или тя е ограничена) да споделят за упражненото над тях насилие, за да бъде прекратено то, а 51% са на мнение, че няма никаква или много малка екипна работа между отговорните хора и институции, така че насилието да бъде прекратено, а детето да
получи необходимата помощ и подкрепа.

По мнението на децата и младите хора – малко деца имат възможност да споделят с възрастен за упражнено над тях насилие – 30%, а 48% смятат, че държавата успява в твърде малко случаи или изобщо не успява да помогне.

Сред възрастните 61% са на мнение, че се прави твърде малко за превенцията срещу насилието или действията са неадекватни. 55% смятат, че децата често са жертви на дискриминация и език на
омразата, 83% смятат, че децата изобщо или много слабо са предпазени от злоупотреба в интернет.

Вижте още:

В България липсва превенция на насилието над децата

Детско здраве

Близо 54% от възрастните потвърждават, че има увеличение на броя на децата, които често
употребяват психоактивни вещества (алкохол, цигари, наркотици), при това голямо.

Същото се потвърждава и от мнението на децата – над 36% заявяват, че броят им се увеличава много, а 52% от младежите твърдят, че законовото ограничение да не се продават алкохол и цигари в магазините се спазва рядко или изобщо не се спазва.

Сред възрастните 60% са на мнение, че няма никаква подкрепа за децата, употребяващи
психоактивни вещества, или че възможностите са малко и малко деца имат достъп до тях.

58% смятат и че децата не получават психична подкрепа или тя е трудно достъпна и за малко от
децата.

Същото заявяват и близо една трета от младежите – 28% не се чувстват подкрепени от професионалисти (психолози, педагогически съветници, лекари), когато имат проблем (стресирани са, депресирани, тъжни, уплашени).

Образование

В раздел Образование възрастните дават по-скоро позитивна оценка по отношение на усилията да
няма отпадащи от системата деца, а отпадналите – да бъдат върнати в училище.

43% обаче смятат, че не са достатъчно училищата, които успяват да накарат всяко дете да се чувства пълноценно и да се развива, независимо дали се различава с нещо от другите. Същото потвърждават и 36% от младежите.

Сред възрастните 46% смятат, че училището изобщо или в много малка степен успява да подкрепи
личностното развитие на децата, а 51% смятат, че е ниска подкрепата и в областта на дигитално-
медийната грамотност.

Не такова обаче е мнението на децата и младежите. Според анкетите 59% сред тях смятат, че
личностното развитие се подкрепя винаги или почти винаги, а 51% заявяват, че дигитално-
медийната грамотност се подкрепя в голяма или много голяма степен в училището, в което учат.

Вижте още:

Давид Кюранов: „Родителите не знаят как да участват в образованието на децата“

Семейна среда и алтернативни грижи

На въпроса “Родителите получават ли достатъчно подкрепа от държавата, за да са пълноценни семействата и да са щастливи децата?” 20% от възрастните смятат, че семействата изобщо не получават подкрепа, а 53% че тя е изключително недостатъчна и за много малко хора.

Същото смятат и децата – близо 14% отговарят, че такава подкрепа изобщо липсва, а 46% – че такава получават твърде малко родители.

Правосъдие

Прави впечатление големият дял хора, които заявяват, че не са запознати с проблемите в област
“Детско правосъдие”. Така например 30% не са запознати с нуждата от гарантиране на децата,
които са жертви или свидетели на престъпление, на изслушване, което е съобразено с възрастта
им и с това, че са преживели насилие.

Вижте още:

Какви права имат непълнолетните, преживели или извършили насилие

37% не са запознати и дали съдът осигурява качествена защита (адвокат) за децата жертви на престъпление/децата в конфликт със закона, а 30% не знаят дали когато децата имат проблем със закона, отношението към тях е съобразено с това, че са деца, а не възрастни.

Спорт, култура и свободно време

Близо 55% от младежите заявяват, че през последната година в голяма или много голяма степен
са имали достъп до свои любими спортни дейности.

Всяко пето дете, обаче, споделя, че в много малка степен или изобщо не е имало възможност да се занимава с предпочитан спорт, а 38% не са имали достъп до театър, кино, концерти и други културни дейности.

Че децата имат ограничен достъп до културни дейности смятат и 40% от възрастните, а почти толкова (38%) посочват, че няма достъп и до спортни дейности.

В голяма част от препоръките в отворените въпроси възрастните споделят мнението, че за децата не са достъпни безплатни възможности за спортни занимания – към спортни клубове или в рамките на самите училища, като така възможността едно дете да спортува е оставена изцяло на финансовите възможности на родителите.

Още данни от останалите области в „Бележник“, както и най-честите препоръки, дадени във
въпросите с отворен отговор, са достъпни в сайта на НМД.

Както всяка година, за “Бележник 2024” НМД отново ще се позове на множество данни, събрани
от отговорните министерства, на мнението на експертите в отделните области на доклада, както и
на независимата оценка на външните оценители.

Осреднените оценки от 2 до 6 от анкетите ще бъдат добавени към финалната оценка, като по този начин ще се отрази и мнението на широката общественост.

*Национална мрежа за децата е най-голямото у нас обединение на 130 граждански организации и
активисти, които работят в полза на децата в България. Повече от 200 хиляди български деца и над 100 хиляди семейства годишно получават подкрепа от нашите организации и професионалисти.

Вижте още:

Бедни ли са децата на България