Официални правила за провеждане на онлайн игра на Mamamia.bg във Facebook

| от MamaMia |


Официални правила за провеждане на онлайн игра на Mamamia.bg във Facebook:

1. Период на участие:

Периодът за участие в Онлайн играта на mamamia.bg (наричана накратко „Играта“) е от 31.01.2020 до 13.02.2020.

2. Организатори:

 • „УЕБКАФЕ“ АД, ЕИК: 203428691, с адрес на управление гр. София, пк. 1000, ул. Стара планина 3 и адрес на кореспонденция гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет.5.
 • Facebook не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook.

3. Право на участие

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:

1. В периода на участие се регистрира или съответно има валидна регистрация във Facebook (съгласно правилата на Facebook);

2. Да е или да стане последовател на Facebook профила на Mamamia.bg (https://www.facebook.com/mamamia.bg/)

3. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт и/или услуга, предлагани от Организатора, или предоставянето на какъвто и да е залог;

4. В Играта нямат право да участват:

 • Малолетни лица.
 • Служители на Организатора и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца);
 • Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила;
 • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook;

4. Механизъм за участие в играта

За да се регистрира и да участва в Играта, Участникът трябва да:

 • Бъде или стане последовател на Facebook профила на Mamamia.bghttps://www.facebook.com/mamamia.bg/
 • Да коментира, като разкаже своята история под определената за целите на играта публикация
 • Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта в случай, че спечели награда;
 • Регистрирайки се за участие в играта по точка 4, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организаторите, включително всяко тълкуване на Правилата;
 • Печелившите участници носят отговорност за всички разходи във връзка с Наградите, включително за деклариране на Наградите и заплащане на данъци /ако такива се дължат.
 • Разходите по доставката на наградите се поемат от ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ.

5. Награди:

Наградите в настоящата Игра са:

 • козметична хидратираща маска LIERAC HYDRAGENIST – 6 бр.

6. Определяне на печелившите участници. Получаване на наградите.

 • Печелившите участници ще бъде определени на томболен принцип от екипа на mamamia.bg
 • Имената на печелившите ще бъдат обявени на Facebook профила на mamamia.bg на 14.02.2020 г.
 • Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получи Наградата;
 • Организаторите ще се свържат на лично съобщение с печелившия участник.
 • Наградите се взимат от офиса на Webcafe (гр. София, ул. Ж. Кюри 20, ет. 5) или се изпращат по куриер за сметка на ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ.
 • Организаторите не носят отговорност за щети, нанесени върху Наградите след връчването им на печелившите участници;
 • Ако в рамките на разумни срокове Наградите не бъдат раздадени, Организаторите не са задължени да организират нова томбола.

7. Ограничения на отговорността

1. Организаторите не носят отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства;

2. Организаторите не отговарят: а) в случай, че Наградите не могат да бъдат получени, предоставени или реализирани поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградите или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградите да бъдат предоставени, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;

3. Организаторите не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предоставят Наградите, в случай, че регистрацията на даден участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация;

4. Организаторите не носят отговорност за липсващи или загубени регистрации във Facebook;

5. Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на участниците;

6. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта във Facebook профила на mamamia.bg. При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организаторите, mamamia.bg има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай Организаторите не са длъжни да мотивират или обясняват дисквалификацията;

7. Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта с реален Facebook профил;

8. За манипулация по точка 6 и 7 ще се счита използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в Играта; Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;

9. Организаторите не носят отговорност за качеството на Наградите. Рекламации се предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България;

10. Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организаторите и техните поделения, филиали, дъщерни дружества, управители, длъжностни лица, служители и представители, всички спонсори на Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта /наричани заедно „Обезщетените Страни“/ по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с:

 • Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта;
 • Представяне/участие и/или Използването от Обезщетените страни на представяне/участие (и/или на част от такова);
 • Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;
 • Неразрешено използване от страна на участник, както е приложимо, на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице;
 • Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта;
 • Приемане и/или използване на Наградите;
 • Всяко право или полза, предоставени от участник на Организаторите във връзка с Играта; Небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право.

8. Други условия:

1. Организаторите си запазват правото да удължават, отлагат или анулират Играта, както и по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата, включително промяна на Наградите или съответни дати, се извършват с публикуването им на интернет страниците по настоящата точка 8.1. и влизат в сила от датата на публикуването им;

2. С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от mamamia.bg за целите на организиране и провеждане на Играта, включително да се предоставят на трети лица ангажирани с организиране на Играта и предоставяне на Наградите;

3. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от mamamia.bg при условията на Закона за защита на личните данни;

4. Печелившите участници се съгласяват да участват в последващи Играта рекламни активности, като mamamia.bg си запазва правото да използва имената и адресите на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне, без печелившите участници да получават допълнително възнаграждение за това;

5. С регистрирането си за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на mamamia.bg правото да публикува имената на спечелилите на Facebook и/или Instagram профила наmamamia.bg.

6. Настоящите Правила влизат в сила от 31.01.2020 г.

9. Обработване на лични данни във връзка с Играта:

1. Данни за администратора на лични данни:

1.1. Име: „УЕБКАФЕ“ АД, ЕИК: 203428691, с адрес на управление гр. София, пк.1000, ул. Стара планина 3, представлявано от Иво Коев – изпълнителен директор (наричано по-долу за краткост: „Администратор на лични данни“ или „WebCafе“);

1.2. Правно основание на обработването на лични данни от mamamia.bg:

1.3. Свободно изразеното, конкретно и информирано съгласие на участника служи като правно основание за обработването на лични данни. Съгласието е предоставено въз основа на информацията, посочена в тези Правила, включително в настоящата точка 9;

1.4. Предоставянето на личните данни ще се смята за даване на съгласието на победителите за обработване, съхраняване и използване на личните данни във връзка с получаването на наградите. Данните няма да бъдат съхранявани за период до 30 дни.

2. Обхват на обработваните от „WebCafе“ лични данни:

При регистрация, участниците предоставят на mamamia.bg данните за името от потребителския си профил в социалната мрежа Facebook. Печелившите участници предоставят на mamamia.bg също така своите имена (фамилия, бащино и собствено име), пълен адрес, телефонен номер и електронна поща, които ще бъдат ползвани единствено за целите на обработването на лични данни.

3. Целите на обработването на лични данни са следните:

3.1. Да се използват личните данни за информиране на печелившите участници;
3.2. Да се направи връзка с печелившите участници с цел предоставяне на Наградите;

4. Продължителност на обработването на лични данни:

Периодът на обработване на личните данни започва с предоставянето на личните данни; Администраторът на лични данни изтрива личните данни в рамките на 30 дни след последния ден на Играта.

Друга информация:

Администраторът на лични данни обработва личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на Администратора относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита;

Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на лични данни, коригирането или изменението на техните лични данни по всяко време в писмо, адресирано до Администратора на лични данни, на посочения по-горе адрес на управление на mamamia.bg или на е-мейл dpo@webcafe.bg.

Участниците могат да възразят пред Администратора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това.

Правни спорове:

Организаторите на Играта не носят отговорност и не следва да бъдат въвличани в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организаторите и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.

Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.