3 е средната оценка на грижата, която държавата полага за децата

| от MamaMia |


За първи път Национална мрежа за децата представи онлайн поредното си издание на годишния доклад „Бележник 2020“, чрез който неправителствения сектор оценява работата на институциите.

За девета година поред „Бележника“ прави преглед на основните политики, насочени към благосъстоянието на децата в България, и проследява развитието на тези политики.

Тазгодишното издание „Бележник 2020: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ е подготвено от 36 експерти от гражданските организации, които ежедневно работят с деца и семейства. В съставянето на доклада участват и над 400 деца, млади хора, родители и професионалисти. Те са дали своето мнение чрез анкетата „Бележник – как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата“ и чрез допитвания, осъществени от децата-рапортьори в Национален Юрочайлд форум – България и младежка мрежа Мегафон.

Според резултатите, публикувани в последното издание на годишния доклад, държавата практически се е отказала от развитието на политиките в подкрепа на децата и семействата.

Затова и средната оценка е ниска: среден 3.00.

Експертите от неправителствения сектор оценяват напредъка на правителството в осем ключови теми: Благосъстояние на децата, Закрила от всички форми на насилие, Ранно детско развитие, Детско здраве, Образование, Семейна среда и алтернативни грижи, Правосъдие за деца и Детско участие.

„През 2019 г. основният закон в сектора – Законът за социалните услуги беше отложен. Неговото приемане е единственият начин на българските деца и семейства да бъдат предоставени достъпни, качествени и навременни социални услуги. Предстоящото му въвеждане от 1 юли отново е под въпрос. Самият нормативен акт е подложен на изключително ожесточена пропагандна война, съпроводена с масивна дезинформационна кампания от крайни религиозни и политически организации“, коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

„През 2019 г. спря обсъждането и работата по приемането на Национална стратегия за детето. Това решение нарушава гарантираните права от Конституцията на България, Конвенцията на ООН за правата на детето и вътрешни нормативни актове като например чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето. Всичко това е отказ от страна на правителството за провеждането на каквито и да било политики за защита на децата на България“, допълни Богданов.

Останалите оценки в „Бележника“ са както следва:

Благосъстояние: слаб 2.50

Резултатите сочат, че всяко трето дете в България живее в риск от бедност. Наблюдават се значителни неравенства в доходите на семействата и слабо въздействие на социалните плащания. Социалното изключване на децата с увреждания и децата с хронични и редки заболявания продължава да бъде силно изразено.

Семейна среда и алтернативни грижи: среден 3

Броят деца, които живеят разделени от родните си семейства, остава относително постоянен. С отлагането на Закона за социални услуги и Националната стратегия за детето бяха отложени за неопределен период конкретните мерки за подкрепа на семействата и превенция на разделянето на децата от родителите. Остават нерешени въпросите по отношение качеството на алтернативната грижа за децата в резидентните услуги в общността.

Правосъдие за деца: среден 3

2019 е поредна година, в която няма напредък по отношение на правата на децата в конфликт със закона, а деца продължават да бъдат наказвани за простъпки, за които дори възрастните не носят отговорност. Въпреки че през 2019 г. е възобновена работата на експертната работна група върху Закона за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпления или административни нарушения, все още не се ясни по-нататъшните планове по придвижване на този закон.

Закрила на детето от всички форми на насилие: слаб 2.50

България остана без Национална Стратегия за детето и план за справяне с насилието над деца. Това поставя под въпрос както помощта, която се оказва на деца, преживели насилие, така и крайно необходимите действия на отговорните институции за предотвратяване на подобни случаи, за което свидетелстват и многобройните случаи през последните месеци.

Ранно детско развитие: среден 3

Остават проблемите с недостига на специалисти и липса на координация между системите. Налице е забавяне в приемането на Националната стратегия за ранно детско развитие. 2019 е поредната година, в която не бяха реализирани голяма част от заложените от държавата дейности, целящи повишаване качеството на майчиното здравеопазване като отправна точка за подобряване на детското здраве и намаляване на перинаталната и неонаталната смъртност.

Детско здраве: среден 3

България все още няма съвременна детска болница. Въпреки поетите от правителството ангажименти през 2020 г. скелето в двора на Александровска болница да бъде съборено и сградата да се строи наново, все още проектът е свързан с много въпросителни и неясноти.

Образование: добър 4

Това е областта, в която е постигнат най-голям напредък. Въпреки проблема с качеството на образование в малките населени места, средищните училища, функционалната неграмотност, формалното на много места приобщаващо образование, като цяло държавата е поела ангажимент и прави опити за неговото изпълнение.

Детско участие: среден 3

Няма ясно и общо разбиране за това, какво представлява автентичното детско участие. Доминира нагласата, разглеждаща детето най-вече като обект на въздействие, а не толкова като самостоятелен субект и пълноценна личност, имаща всички права.

„Обръщам се към вас – представителите на държавната администрация, медиите, гражданските организации с призив. Нека си спомним, че нашата основна мисия е да бъдем в полза на обществото. Нека направим онова, което е по силите ни, за да осигурим стабилна, работеща и перспективна среда за децата и техните семейства. Нека оценките от 2019 г. никога повече не се повторят“, призова Георги Богданов.

Пълното издание на „Бележник 2020“можете да изтеглите на PDF (5, 32 MB) оттук.

Гледайте и представянето на докладаонлайн: