13 спешни задачи пред служебното правителство за децата в България

| от Национална мрежа за децата* |


На 8 август Национална мрежа за децата изпрати отворено писмо до президента, министър-председателя и членовете на Министерски съвет, в което очерта най-спешните задачи пред служебното правителство, свързани с благосъстоянието и правата на децата.

НМД идентифицира 13 спешни теми, които според обединението на неправителствени органнизации не трябва да остават в застой и регрес в следващите три месеца:

Продължаване на работата по създаване на Национална стратегия за детето

България продължава да няма визия и план за координация на всички политики, които се отнасят до децата. И макар по време на служебното правителство да няма действащ парламент, изключително важно е разработването на стратегическия документ да продължи заедно с държавните институции, гражданските организации, родители и самите деца, така че в кратки срокове България да излезе от ситуацията на нарушаване на собственото си законодателство и да планира какво иска да постигне за гарантирането на най-добрите условия на живот и развитие за всяко дете и семейство.

Завършване на първа чернова на Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа (2021 – 2030)

Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа е първият опит за цялостен стратегически подход към детското здравеопазване. От изключителна важност е в нея да бъдат заложени ясни, постижими и измерими цели, които да имат максимален ефект за гарантирането на здравето на всяко дете в България – за профилактика, доболнична и болнична помощ.

Възлагане на пълен анализ на нуждите за създаване на национална детска болница, върху който да бъде създадено заданието за изграждане на болницата

За да има България истинска, модерна, високотехнологична многопрофилна национална детска болница, тя трябва да бъде планирана въз основа на пълно проучване и анализ на потребностите на децата, техните родители и медицинските специалисти, които ще работят в болницата. Единствено така инвестирането на публични средства ще доведе до най-доброто възможно лечение за болните деца. През 2022 г. Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“ разработи с широк кръг специалисти и представи насоки за заданието на подобен анализ, които е готова отново да предостави на Министерството на здравеопазването.

Финализиране на промените в Наредба 26 за предоставяне на акушерска помощ, които ще доведат до предотвратяване на стотици случаи на заболявания и увреждания при новородените бебета

Годишно се раждат около 7000 бебета, които са непроследени от медицински специалист. Необходимо е приемането на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни. Предложеното увеличение на броя прегледи и изследвания по време на бременността ще доведе до намаляване броя на новородените, родени с предотвратими заболявания и увреждания, както и до намаляване на детската смъртност.

Завършване на усилията за осигуряване на храни за медицинска употреба на деца и млади хора

Необходимо е продължаване на дейността на работната група към Министерство на здравеопазването, която работи за решаването на проблема с достъпа до храните за медицинска употреба за деца и млади хора с редица диагнози и състояния, които са изправени пред ситуация на глад и дори летален изход поради невъзможността да си осигурят храна по икономически причини.

Продължаване на усилията за приоритет на ранното детско развитие (РДР) в националната политика

В момента са налични различни услуги, програми и мерки, които засягат ранното детско развитие, но няма единно лидерство и отговорност за тази сфера. Нужно е приемането на Национална стратегия за ранно детско развитие, която да обединява всички секторни политики и усилия в цялостна междусекторна политика със споделена философия и единен подход.

Финализиране и управление на Националния план за прилагане на Европейската гаранция за детето

Чрез изпълнението на дейностите по Европейската детска гаранция се появяват възможности за реално прекъсване на цикъла на поколенческа бедност, за повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в риск, както и за създаване на разбиране, че макар и родени в неблагоприятна социална среда, децата могат да имат не по-лоша жизнена перспектива от всички свои връстници. Един от ключовите проблеми, които Гаранцията трябва да адресира, е липсата на статистически данни за децата в уязвими и рискови групи и липсата на адекватно междусекторно взаимодействие при разрешаването на случаите на най-засегнатите от детска бедност и социално изключване.

Актуализиране на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация на грижата за деца

Процесът на деинституционализация в услугите за деца, макар да има своите значителни успехи в извеждане на огромна част от децата от институциите от стар тип, не може да бъде обявен за завършен или дори безпроблемно протичащ. Съществуват сериозни съмнения за ефекта от деинституционализацията чрез създаването на институции от семеен тип (ЦНСТ), които на практика водят до реинституционализация поради липсата на ефективна социална работа и подкрепа на децата и липсата на кадрова политика за персонала. Приемната грижа все още функционира на проектен принцип. Процесът на деинституционализация трябва да бъде продължен и преосмислен чрез продължаване на плана след 2021 г.

Стартиране на работа в Министерството на правосъдието по актуализиране на проекта на Закон за възпитателните мерки спрямо непълнолетни извършители на престъпления или административни нарушения

Разработването на Закона за възпитателните мерки е ангажимент на българската държава с над 10-годишна давност, който все още е далеч от изпълнение. Той следва да замени близо 70-годишния Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който допуска настаняването на деца в интернати, близки до затвор, в ситуации, в които детето има нужда от закрила и подкрепа. За 2020 г. има случаи, в които по този закон в интернати са изпращани деца, жертви на сексуална експлоатация, вместо да бъдат насочени към услуги за закрила.

Взимане на всички необходими мерки за осигуряване на присъствено обучение в училищата през новата учебна година и осигуряване на максимален обхват и ефективен учебен процес във всички форми на обучение

В последните 2 години на пандемия от COVID-19 единствената, постоянно проследявана и прилагана мярка, беше налагането на дистанционната форма на обучение за учениците при отворени заведения и барове и липсата на подобни мерки за възрастните, въпреки множеството данни за щетите, които тази форма нанася както на академичните постижения, така и на мотивацията и психичното здраве на децата. Необходимо е да се гарантира, че до затваряне на училища се стига единствено в краен случай и след затварянето на всички други места, на които се събират хора.

Осигуряване на достъп до медицински грижи и ефективно включване на разселените деца бежанци от Украйна и трети страни в образователния процес

През 2022 г. броят на децата в България нарасна с 5% с идването на бежанци и търсещи закрила вследствие на войната в Украйна. Необходими са специални усилия за осигуряване на достъп до личен лекар в най-натоварените региони (Варна и Бургас). Заедно с това, от изключително значение сега е осигуряването на необходимите ваксини и включване в програми за лятна подготовка и адаптация за включване в учебния процес. Необходимо е и спешно изясняване и комуникиране на плана за настаняване на семействата, настанени в държавни бази след 31.08., тъй като от тяхното местоположение пряко зависи къде ще бъдат записани децата на училище и дали изобщо се предвижда държавна подкрепа за осигуряване на подслон.

Гарантиране на прилагането на Координационния механизъм за работа с непридружени деца бежанци

Категорично трябва да се прекрати продължаващата практика на неправомерни задържания на деца в ареста, където са настанявани заедно с възрастни с криминални прояви при изключително лоши условия. И към момента Районната прокуратура – Русе е образувала преписка по сигнал на Национална мрежа за децата по повод случай на непридружено дете бежанец, настанено в русенския арест за повече от месец. НМД отново подчертава, че всички непридружени деца бежанци са първо и преди всичко деца и като такива имат нужда от закрила, подкрепа и семейство. Необходимо е да се направят обучения на служителите на МВР, Гранична полиция, ДАБ и АСП и да се проследява внимателно прилагането на новоприетия Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, за да се избегнат случаите на лишаване на деца от сигурност, медицинска помощ, закрила и образование.

Продължаване на активната комуникация с гражданските организации и подкрепа на работата на Съвета за развитие на гражданското общество

Според НМД по време на настоящата криза на правителството ще е нужен целият наличен ресурс, за да запази постигнатото и да не допусне кризите да се отразят тежко върху най-уязвимите членове на обществото – децата. За тази цел е необходимо да се запазят форматите на активна комуникация с гражданските организации (например в работните групи към Оперативната координационна група) и да продължи работата в Съвета за развитие на гражданското общество за определяне на приоритетите и програмите за финансиране на дейности на организации, насочени към деца и подкрепа на семействата.

Благосъстоянието на децата в България не е задача на едно правителство и една партия. За да бъде гарантирано то, е необходим поглед към бъдещето извън рамките на правомощията на настоящия кабинет. Необходимо е осигуряване на приемственост, надграждане на вече положените усилия по различните теми.

*Национална мрежа за децата е най-голямото българско обединение на над 120 граждански организации и активисти, които работят в полза на децата. Повече от 140 хиляди деца и над 76 хиляди семейства годишно получават подкрепа от организациите членове и професионалистите на Мрежата. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите обединяващи принципи.

Вижте още:

Държавата получи оценка среден 3.18 за грижата си за децата


Повече информация Виж всички